• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  16,580 16,490
  -1.85
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,080 13,820
  -1.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  22,270 21,940
  -1.97
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,400 2,360
  -1.67
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  12,230 11,990
  -1.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  39,630 39,000
  2.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  6,330 6,250
  -1.88
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  49,930 50,100
  -1.44
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,530 3,500
  -1.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,730 5,640
  -1.91
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,200 13,990
  -1.96
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,570 7,580
  -0.52
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,910 6,780
  -1.88
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  20,430 20,360
  -1.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,880 2,830
  -1.74
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,590 3,570
  -1.92
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  63,800 62,850
  -2
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,520 2,520
  -1.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,500 18,130
  -2
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  19,950 19,880
  -0.6
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  26,050 25,530
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,790 20,520
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  104,750 102,680
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  68,010 66,650
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,480 20,130
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,970 20,570
  -1.95
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,830 18,500
  -1.96
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  56,460 56,530
  -1.07
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  30,720 30,110
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  12,750 12,740
  -1.85
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  48,030 47,170
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  11,740 11,910
  0.76
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  4,850 4,760
  -1.86
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  37,460 36,730
  -1.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,990 5,910
  -1.99
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,800 10,870
  -0.73
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,760 2,710
  -1.81
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  17,850 18,000
  1.01
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,950 2,910
  -1.69
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,790 10,580
  -1.95
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  10,850 11,000
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  24,350 23,900
  -1.97
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,860 11,850
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,350 3,350
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  187,950 184,220
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,830 25,410
  -1.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,510 2,460
  -1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  22,060 21,620
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,020 15,970
  -1.96
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  22,550 22,100
  -2
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,170 10,950
  -1.97
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,910 10,910
  -1.89
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,510 15,420
  -1.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,580 6,450
  -1.98
  0
 • مخابرات
  اخابر
  10,210 10,210
  -1.92
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  57,770 56,600
  0.04
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  32,690 32,060
  -1.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,230 5,220
  -1.88
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,320 12,310
  -1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  15,180 14,890
  -1.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,380 16,160
  -1.94
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  26,100 25,620
  -1.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  54,550 55,660
  5.6
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  11,480 11,270
  -2
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,470 15,190
  -1.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  54,100 53,030
  -2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,920 4,830
  -1.83
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,820 3,840
  -1.29
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  49,420 48,470
  -1.98
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  36,390 35,760
  -1.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,630 27,130
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  21,860 22,000
  1.34
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  15,560 15,320
  -1.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  282,070 285,000
  1.58
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  41,320 41,010
  -0.8
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,450 11,430
  -1.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  27,860 27,820
  -1.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  50,280 50,230
  -0.77
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  23,870 23,400
  -1.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,790 5,680
  -1.9
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  26,800 26,530
  -1.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,680 3,610
  -1.9
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  19,360 19,010
  -1.96
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  46,410 46,490
  1.95
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  20,900 20,490
  -1.96
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  13,310 13,090
  -1.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  16,870 16,550
  -1.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  19,700 19,460
  -1.92
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  15,610 15,350
  -1.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,720 18,650
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  43,930 44,000
  1.06
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  40,950 40,500
  -1.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  53,040 52,350
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  25,990 25,870
  -0.58
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,030 9,890
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,800
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,770 12,630
  -1.94
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  73,930 72,640
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  31,030 30,490
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  18,090 17,770
  -1.66
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,130 4,130
  -1.9
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,400 12,180
  -1.77
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,090 7,000
  -1.96
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,640 2,680
  3.47
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,660 6,570
  -1.94
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,510 27,940
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,340 19,960
  -1.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  6,370 6,250
  -1.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,830 8,710
  -1.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,130 7,060
  0.57
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  26,570 26,340
  -1.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,500 19,900
  2.21
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  27,180 26,850
  -1.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  43,400 43,120
  3.58
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  22,840 23,060
  0.04
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  14,930 14,900
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,980 13,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  60,710 59,870
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  43,420 43,420
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,350 11,130
  -1.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,330 12,090
  -1.95
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  26,390 25,900
  -1.97
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,780 2,740
  -1.79
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,470 11,310
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  23,080 22,660
  -1.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  22,380 22,220
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  17,080 17,240
  2.13
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,900 11,910
  0.08
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,510 6,540
  1.4
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  34,050 33,790
  -1.03
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  87,840 87,790
  -0.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  17,760 17,620
  -1.95
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  26,430 25,910
  -1.97
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  16,960 16,640
  -1.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  8,050 8,050
  1
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,310 5,290
  -0.94
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,670 12,420
  -1.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  40,630 40,290
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,530 22,440
  -1.32
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,980 6,850
  -1.86
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  14,010 13,730
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  8,270 8,110
  -1.93
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  39,570 38,990
  -1.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,010 25,760
  -1.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  25,050 24,580
  -1.99
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,630 9,470
  -1.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  31,430 30,870
  -1.97
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,330 16,020
  -1.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  34,990 34,320
  -2
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  34,990 34,990
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  55,270 54,170
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  22,170 21,960
  -1.92
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  25,650 25,900
  0.9
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  147,430 144,490
  -1.99
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  48,130 47,210
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  52,680 51,650
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  49,940 49,000
  -2
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  24,880 24,430
  -1.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,800 4,710
  -1.88
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  54,550 53,500
  -2
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  25,630 25,210
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  76,130 74,650
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  20,060 19,670
  -1.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,210 3,210
  -1.83
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,920 17,180
  5.98
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,300 2,300
  -1.71
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,660 2,640
  -1.86
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  20,560 20,160
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,800 7,660
  -1.92
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  95,700 95,680
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,460 39,660
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  23,160 22,720
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  32,070 31,440
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  24,950 24,460
  -1.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  291,280 285,500
  -2
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  240,140 235,380
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  30,150 29,820
  -1.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  38,320 37,900
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  32,940 32,290
  -1.97
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  129,400 126,860
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  35,160 34,470
  -1.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  27,250 26,880
  -1.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,070 7,920
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  37,220 36,550
  -1.98
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  14,110 13,940
  -1.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,810 26,300
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,530 3,470
  -1.98
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  164,490 161,740
  -2
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  40,160 39,370
  -1.99
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,440 45,560
  -1.98
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  20,510 20,110
  -21.5
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  36,140 35,430
  -1.99
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  171,800 171,400
  -1.99
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  37,040 36,320
  -2
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  61,960 60,760
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  19,060 18,690
  -1.99
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  105,360 103,590
  -2
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  71,870 70,450
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  47,860 47,860
  -1.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  54,450 53,400
  -1.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,950 30,350
  -1.97
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  17,950 17,640
  -2
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,830 8,690
  -1.92
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,450 2,450
  -1.61
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  28,720 28,150
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  28,770 28,220
  -1.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,400 10,200
  -1.92
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  363,000 355,770
  -2
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  56,960 55,880
  -2
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  44,310 43,720
  -1.6
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  402,790 394,760
  -2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,920 8,750
  -11.77
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  12,610 12,430
  -1.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  16,610 16,280
  -1.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,580 18,520
  -1.96
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  158,000 154,930
  -2
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,620 3,560
  -1.93
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,990 21,640
  -1.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  20,130 19,750
  -1.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  17,170 17,550
  5.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  45,220 44,330
  -1.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  150,300 147,300
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  23,310 23,520
  5.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  93,980 92,130
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  21,830 21,460
  -1.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  19,740 20,260
  4.76
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,600 9,470
  -1.97
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,790 32,150
  -1.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  5,310 5,220
  -1.88
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,060 7,900
  -1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,520 2,470
  -1.98
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  88,880 87,350
  -2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  111,460 109,490
  -2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  123,270 121,160
  -2
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  73,770 74,210
  6
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,740 46,850
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  201,630 198,860
  -2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  60,900 59,730
  -1.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  33,880 33,210
  -1.98
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,770 4,680
  -1.89
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,330 13,070
  -1.95
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,300 10,110
  -1.94
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,640 16,310
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  86,070 84,360
  -2
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  98,310 96,540
  -2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  56,370 55,310
  -1.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,780 19,400
  -1.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,870 5,770
  -1.87
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,890 7,790
  -1.89
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,460 8,310
  -1.89
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  41,800 41,610
  -1.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,580 3,530
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  46,200 45,430
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  27,930 27,450
  -2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  16,880 16,600
  -1.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  63,010 61,840
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  145,420 142,560
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  60,640 59,680
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,790 19,790
  -1.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  53,370 55,740
  5.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  128,760 122,970
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  12,120 11,710
  -1.93
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  37,870 38,980
  3.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  156,150 153,600
  -2
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  19,010 18,840
  -1
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  77,800 76,310
  -1.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,570 23,210
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,780 7,630
  -1.93
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  3,930 3,860
  -1.78
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  44,230 43,350
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  138,870 136,110
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  25,090 24,620
  -1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,260 2,250
  -1.75
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  39,870 39,080
  -1.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  164,340 163,050
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  10,500 10,340
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  83,930 82,320
  -2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,940 7,800
  -1.89
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  413,630 405,560
  -2
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  27,580 27,080
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  254,990 249,980
  -2
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  53,190 52,140
  -1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  61,790 60,590
  -1.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  4,760 4,670
  -1.89
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  44,740 43,880
  -1.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  86,920 85,260
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  83,210 81,560
  -1.99
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,270 18,940
  -1.97
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  23,690 23,430
  -1.97
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  49,030 48,130
  -2
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,260 3,220
  -1.83
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,920 26,390
  -1.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  8,460 8,300
  -1.89
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,850 4,760
  -1.86
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  24,580 24,420
  -1.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,400 8,390
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  10,760 10,740
  -1.92
  0
 • مخابرات
  همراه
  25,560 25,350
  -1.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  15,030 15,370
  6
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  81,230 82,000
  1.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  42,320 42,010
  -1.98
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,940 18,940
  -1.81
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,260 6,350
  3.42
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,790 14,930
  1.01
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,680 8,740
  0.46
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,940 8,020
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  30,350 30,430
  0.23
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  22,740 22,880
  0.57
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,070 22,080
  -0.14
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  8,950 8,910
  -1.76
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,270 17,910
  -1.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,260 8,260
  -1.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  28,270 28,850
  5.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  8,700 8,640
  -1.93
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  36,370 35,650
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  47,370 46,890
  -1.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,790 5,680
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  17,240 16,970
  -1.96
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  176,470 173,190
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  126,360 125,750
  -0.65
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  49,980 49,720
  -1.05
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,140 6,190
  0.49
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  74,310 72,960
  -1.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  10,330 10,410
  0.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  65,640 64,450
  -1.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  34,060 33,540
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  65,410 65,400
  -0.03
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,390 9,320
  -1.06
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  22,790 22,340
  -1.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  61,780 61,720
  2.19
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,940 21,530
  -1.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  5,590 5,680
  0.53
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  26,610 26,120
  -1.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  272,660 272,660
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  272,660 267,630
  -2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,010 15,000
  -0.6
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  14,670 15,030
  5.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,370 5,270
  -1.86
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,360 2,320
  -1.69
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  10,400 10,400
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 960
  -1.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,050
  -1.87
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,220
  -1.61
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,240
  -1.59
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,180
  -1.8
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,010
  -1.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,350
  -1.46
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,400
  -1.41
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  770 760
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  -1.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,390
  -1.42
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  740 730
  -1.35
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,010
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,240
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,110
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  780 770
  -1.28
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 890
  -1.11
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 960
  -1.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,380
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,260
  -1.56
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,550 1,580
  1.28
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  999,900 999,900
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  955,020 955,020
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,001,746 1,002,000
  0.2
  1,012
 • مخابرات
  صخابر102
  985,086 985,100
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,392 965,392
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  942,000 942,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  967,000 967,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  49,293 49,293
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  994,999 994,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  998,700 998,700
  0.42
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  999,700 999,700
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  985,000 985,000
  0
  438,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  973,000 973,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  932,800 932,800
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  954,500 954,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  970,300 970,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  900,351 900,351
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,044,500 1,044,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  998,898 1,000,010
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,052,770 1,052,770
  0.06
  29,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,981 1,000,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  صنفت311
  980,000 980,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس ت.ف0011
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  58,852 58,266
  -2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  23,573 23,165
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  19,475 19,088
  -2
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  147,254 144,454
  -2
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,145 12,886
  -1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,834 3,779
  -1.33
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  51,727 50,746
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  26,834 26,322
  -2
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  15,323 15,027
  -2
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  21,359 21,077
  -2
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,491 16,165
  -1.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  183,536 186,560
  2.53
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  35,549 34,841
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  30,392 30,400
  0.2
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,832 3,825
  -2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  4,946 4,857
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  148,805 147,810
  -0.65
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  25,967 25,454
  -2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  74,528 74,528
  -2
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  95,655 93,745
  -2
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  55,667 56,013
  6
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  101,992 100,749
  -2
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  25,955 25,443
  -2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  20,916 20,501
  -2
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  91,064 90,331
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  105,657 103,556
  -2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  78,428 78,346
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  29,067 28,683
  -2
  0
 • قند و شکر
  قچار
  95,496 93,437
  -2
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  76,073 74,840
  -1.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  8,015 7,859
  -2
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  20,954 20,771
  -1.35
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  34,842 34,638
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  34,834 34,316
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  27,883 27,332
  -2
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  71,091 71,500
  0.69
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  67,321 66,132
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  64,084 63,626
  -2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  12,274 12,031
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,102 13,057
  -0.78
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  29,406 28,819
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  90,502 89,774
  -2
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,468 8,300
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  28,107 27,547
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,716 12,758
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,274 10,071
  -1.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  18,014 17,657
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,167 24,665
  -2
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  8,678 8,530
  -2
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,736 13,466
  -1.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  15,348 15,271
  -2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  21,693 21,287
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,654 14,098
  5.98
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  39,549 39,006
  -2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  42,601 41,807
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  18,918 18,557
  -2
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,397 38,615
  -2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,369 2,331
  -1.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  66,198 64,951
  -2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,873 14,587
  -2
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  158,381 157,806
  -0.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  54,425 53,341
  -2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  49,220 48,800
  -1.67
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,052 4,955
  -2
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  4,521 4,434
  -1.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر