• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  14,059 13,850
  -4.26
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  16,768 16,450
  2.05
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  35,636 35,100
  -0.81
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  11,841 11,898
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  7,689 7,789
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  9,401 9,401
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  4,283 4,347
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  28,223 28,279
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  7,527 7,469
  2.65
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  6,832 6,872
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  38,133 37,100
  6.02
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  9,745 9,747
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  5,279 5,280
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,340 5,360
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  9,573 9,410
  -2.8
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  45,059 45,480
  1.63
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  961 954
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  915 903
  -1.1
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  947 929
  -1.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  10,228 10,263
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,502 7,550
  2.37
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  22,032 22,390
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  23,614 23,030
  -2.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  92,477 90,550
  -3.26
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  62,523 61,800
  -0.88
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  22,652 21,870
  -0.95
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  19,658 19,542
  -1.38
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  16,110 16,004
  -1
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  25,144 25,250
  0.48
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  14,561 14,490
  3.95
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  5,071 5,083
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  20,695 20,350
  2.9
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  20,426 20,470
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  7,238 7,398
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  5,252 5,272
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  13,752 14,135
  4.64
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  10,978 11,000
  3.91
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  1,308 1,318
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  10,803 10,618
  -3.61
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  23,189 23,190
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  8,992 8,897
  -1.51
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  80,168 84,176
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  22,163 22,396
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  6,432 6,727
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  10,918 11,052
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  24,580 24,401
  0.23
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  7,189 7,382
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  6,809 6,819
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  29,991 29,999
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  7,074 6,999
  3.83
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,998 18,350
  -1.67
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  46,295 45,500
  0.85
  0
 • مخابرات
  اخابر
  8,150 8,481
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  43,643 43,600
  4.67
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  16,100 16,717
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  6,016 6,028
  4.18
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,750 7,700
  3.73
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  8,652 8,661
  2.11
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  11,135 11,135
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  37,000 37,006
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  12,468 12,886
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  32,428 33,570
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  39,899 39,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  21,385 22,118
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,224 6,259
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  24,139 24,146
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,565 13,147
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  36,331 36,301
  0.31
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  15,092 15,093
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,989 14,067
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  100,913 102,970
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  25,798 25,990
  1.89
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,668 5,700
  3.81
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  14,941 14,899
  1.26
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  25,449 25,001
  1.39
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,051 3,987
  0.94
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  22,742 22,870
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,795 4,687
  -3.52
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  6,074 6,011
  1.3
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  26,163 26,243
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  16,291 16,100
  -1.72
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  6,994 7,008
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,392 6,611
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  22,819 22,891
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  10,596 10,658
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  10,998 10,900
  2.61
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  29,860 29,968
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  16,672 17,281
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  21,536 20,917
  0.38
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  28,466 28,400
  4.56
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  25,694 26,022
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  14,179 14,196
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  14,048 14,200
  1.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  7,304 7,585
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,650 6,570
  -2.09
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,580 4,497
  19.57
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,758 6,700
  3.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  12,650 12,826
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,555 7,450
  2.79
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,702 8,290
  -3.9
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  16,611 16,670
  -0.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  8,574 8,875
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  41,906 41,200
  -2.76
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  23,082 22,490
  -0.56
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  15,300 15,002
  -1.52
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  6,884 6,886
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  6,047 6,122
  3.32
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  16,271 16,658
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  40,796 40,189
  1.48
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,187 11,270
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,820 7,720
  -0.69
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  13,932 14,329
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  29,638 29,212
  3.16
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,436 11,436
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  17,937 17,411
  -4.22
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  18,084 17,770
  -2.97
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  12,614 12,655
  4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  4,437 4,448
  0.27
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  9,737 9,737
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  16,698 17,350
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  37,603 37,500
  1.48
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,449 8,701
  4.35
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  10,095 10,282
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  6,668 6,740
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  10,793 11,111
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  56,493 54,650
  -2.15
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  12,298 12,355
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  89,913 89,000
  -3.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  89,913 89,913
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  15,197 15,199
  -0.01
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  15,909 15,909
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  44,559 44,000
  -3.67
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  76,250 76,250
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  76,250 74,917
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  76,250 76,250
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  15,202 15,294
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  45,953 45,356
  -0.08
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  13,419 13,246
  2.84
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  65,149 65,000
  0.56
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,876 27,885
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  72,049 70,059
  -3.24
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  37,921 38,311
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  26,958 27,272
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  6,054 6,077
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  33,218 33,331
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,649 20,716
  4.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,701 6,589
  2.14
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  46,894 48,580
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  25,307 25,565
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  8,994 9,064
  4.98
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  6,474 6,230
  -0.73
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  42,788 43,200
  4.68
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,301 7,471
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  58,965 60,703
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  59,318 58,120
  -4.93
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,840 20,585
  0.13
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  46,587 44,600
  -3.68
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  94,339 93,300
  -1.03
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  16,187 16,312
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  24,263 23,753
  -1.51
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  47,205 46,500
  -2.75
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  49,038 49,353
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  43,663 42,700
  -3.38
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  25,852 25,685
  -1.45
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  21,123 20,591
  0.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  79,705 81,000
  3.68
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  33,242 33,322
  5
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  5,488 5,579
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  8,427 8,553
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  20,300 20,242
  -1.03
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  6,483 6,420
  2.59
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  84,800 85,870
  5
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  27,141 27,610
  5
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  30,431 31,745
  5
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  22,911 23,930
  5
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  24,320 24,472
  5
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  104,555 104,555
  5
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  35,043 36,313
  5
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  20,189 20,920
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  39,286 38,873
  -2.49
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  63,369 63,788
  5
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  48,689 47,713
  -4.95
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  40,113 40,348
  4.68
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  31,326 31,121
  -1.44
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  33,479 34,040
  0.96
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  22,903 22,570
  1.96
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  20,841 20,530
  0.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,278 6,281
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  587 583
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  14,976 15,484
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  19,885 19,520
  -4.72
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  52,450 51,150
  0.59
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  78,990 81,946
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  29,910 30,576
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  54,740 54,780
  0.82
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  62,161 61,330
  -1.5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  18,926 18,500
  -2.86
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,018 14,018
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  10,889 11,314
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,741 20,887
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  49,209 49,499
  0.55
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  101,676 106,759
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  26,045 25,248
  -1.57
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,454 18,477
  4.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  40,347 41,090
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  81,052 79,798
  -3.01
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  50,468 52,152
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  39,459 38,770
  -4.79
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  74,574 77,199
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  25,154 25,158
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  7,449 7,713
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  29,294 29,321
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  7,606 7,606
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,259 8,160
  -1.65
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  6,337 6,409
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  57,588 56,950
  -2.12
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  16,359 16,618
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  20,171 20,172
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  90,836 90,706
  0.27
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  39,137 39,002
  1.32
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  15,170 15,806
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  62,606 64,479
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  53,724 53,800
  0.32
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  11,944 12,414
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  39,996 40,388
  1.3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  142,401 139,777
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  7,058 7,063
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,273 10,536
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  21,810 22,147
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  61,309 61,006
  -0.3
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  66,149 68,174
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  49,611 49,725
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  26,454 26,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  3,279 3,217
  1.35
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  8,834 8,933
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  124,968 124,968
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  40,946 40,001
  -2.09
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  96,470 96,470
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,066 4,117
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  27,374 28,168
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  16,632 16,216
  -2.71
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  21,962 22,181
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  34,329 35,610
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  43,666 45,046
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  33,502 34,816
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  7,197 7,417
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  30,298 31,654
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  73,831 72,750
  -2.83
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,154 9,406
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  24,647 24,673
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  92,304 93,000
  1.69
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  59,826 57,650
  -4.68
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  36,205 36,318
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  15,906 16,140
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  58,010 58,677
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  12,959 13,372
  4.99
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  30,695 30,000
  -3.13
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  38,772 38,936
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  19,564 19,183
  1.63
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  117,911 117,411
  -0.44
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  13,615 14,157
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,023 9,213
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  623 625
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  24,521 24,633
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  68,915 68,944
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  131,816 132,017
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  9,313 9,313
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  53,203 53,203
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  87,289 87,435
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  22,380 22,710
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  219,577 214,622
  -3.68
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  21,906 21,730
  -2.35
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  3,948 3,981
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  53,425 54,430
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  64,530 65,052
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  84,820 87,003
  3.44
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  48,505 49,000
  5
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  49,853 52,345
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  39,298 40,702
  5
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  39,153 39,796
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  29,280 28,200
  -1.81
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  13,161 12,932
  -1.14
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  16,464 16,596
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  5,866 5,873
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  13,329 13,808
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  4,678 4,599
  2.86
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,707 5,710
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  9,841 9,631
  1.65
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  9,785 9,740
  2.29
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,985 8,880
  2.21
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  5,134 5,176
  4.99
  0
 • مخابرات
  همراه
  24,502 24,518
  -0.45
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,172 3,258
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,912 14,957
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  42,997 43,365
  0.93
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  16,452 16,200
  -0.33
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,129 6,146
  4.97
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  7,250 7,168
  1.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,491 5,449
  4.11
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  16,518 16,400
  2.81
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  34,062 34,358
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,464 8,360
  -2.59
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,228 8,204
  3.18
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  18,384 18,511
  2.57
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  18,761 19,200
  3.45
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,482 6,610
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,867 22,000
  -0.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  5,056 5,056
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  25,880 26,075
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  7,505 7,533
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  11,070 10,841
  -3.14
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  4,927 5,029
  4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  33,612 34,220
  2.19
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  15,505 15,211
  2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  29,650 30,000
  1.65
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  22,488 22,488
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  54,215 53,551
  -1.7
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  80,672 81,225
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  64,432 64,300
  0.49
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,929 6,930
  5
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  121,553 120,689
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  7,388 7,351
  4.14
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  25,234 24,580
  1.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  42,573 43,600
  3.61
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  26,582 26,620
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  42,465 42,450
  -1.6
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  6,691 6,805
  5
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  33,054 32,699
  -3.64
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  999,220 999,000
  -0.09
  21,893
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  963,350 963,350
  -1.7
  30
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  4
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,000 985,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  5,244,678 5,244,678
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  1,557,693 1,557,693
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  987,000 987,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  917,094 917,094
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  881,000 881,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  936,268 940,000
  1.08
  138
 • مخابرات
  صخابر102
  875,851 885,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,210,000 1,210,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  836,191 836,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  907,001 907,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  831,006 831,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  460,832 460,832
  -0.4
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  895,011 895,015
  -0.2
  28
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  890,001 890,001
  -1.11
  16
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  916,723 907,647
  -1.96
  10
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  929,078 935,001
  0.61
  229
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  881,508 880,010
  0.55
  520
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,000 780,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  812,500 812,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,002 1,000,002
  -0.99
  1,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  916,108 970,000
  2.65
  1,002
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  43,745 44,399
  4.81
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  10,560 10,211
  -1.64
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,661 10,431
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  33,559 33,200
  -2.23
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  6,841 6,865
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  27,437 26,602
  -2.62
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  28,591 27,350
  -2.91
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,530 17,300
  -1.08
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  8,401 8,470
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  6,269 6,180
  -2.25
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,819 5,936
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  79,054 79,679
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  24,855 25,083
  5
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  7,080 7,212
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,696 8,701
  5
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,471 3,401
  0.92
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,613 3,755
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  61,383 63,933
  5
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  32,721 32,726
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  14,219 14,821
  4.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  72,495 71,802
  -0.7
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  79,974 77,312
  0.25
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  52,073 52,804
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  18,236 18,236
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  7,844 8,162
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  14,449 14,643
  5
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  60,989 60,200
  1.53
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  83,615 83,615
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  21,236 21,236
  5
  0
 • قند و شکر
  قچار
  47,132 48,430
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  52,031 52,800
  4.05
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,674 5,675
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  16,218 16,409
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,547 17,075
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  29,127 29,642
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  19,690 19,190
  -3.72
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  36,311 36,397
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  33,117 33,599
  -2.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  39,329 39,601
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  23,399 22,900
  1.7
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,970 5,982
  4.98
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  25,009 25,159
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  49,963 49,973
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,743 8,003
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  35,819 35,824
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  8,487 8,440
  0.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  22,511 21,702
  -0.17
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  8,652 8,500
  -3.35
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  42,066 41,823
  3.54
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,410 7,576
  4.99
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  69,442 67,500
  -2.41
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  17,266 16,910
  0.52
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  5,303 5,389
  4.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  34,117 32,396
  -3.68
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,614 1,002,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  28,116 28,138
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  44,951 45,146
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  80,722 80,765
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  17,502 17,502
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  46,217 44,900
  -4.4
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  7,956 7,877
  -3.42
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  20,906 20,916
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  57,782 58,576
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  38,559 39,501
  4.17
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  64,043 63,750
  -1.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,286 5,350
  4.98
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  37,351 37,973
  5
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  16,454 16,300
  3.72
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  55,424 55,534
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  12,089 12,077
  2.56
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  4,763 4,828
  4.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  10,548 10,903
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,894 3,936
  4.99
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  1,049,284 1,049,284
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  31,725 33,023
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,001 1,000,001
  0
  34
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  33,106 33,493
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  18,345 18,401
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,107 1,001,000
  -0.22
  162
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  51,772 51,901
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  83,985 84,191
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  71,713 71,751
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  60,787 61,782
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,925
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  9,095 8,900
  0.17
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  14,393 14,599
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  72,328 72,714
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  32,010 31,401
  1.59
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,008,000 1,008,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  995,877 1,000,001
  0.9
  16
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  230
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,000 1,000,000
  -0.99
  1
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25