• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  20,150 20,350
  4.95
  5,535,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,800 14,920
  5
  4,337,135
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  29,990 30,870
  4.89
  16,155,135
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  37,070 37,070
  4.98
  1,431,048
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  14,760 14,780
  4.97
  14,042,195
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  39,720 39,790
  4.99
  15,491,321
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,540 7,650
  1.86
  5,968,687
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  55,450 55,840
  -0.04
  1,380,674
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  5,170 5,090
  25.06
  354,249,178
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  7,700 7,900
  3.95
  20,456,358
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  18,510 18,720
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  11,200 11,220
  -0.09
  17,799,621
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  7,400 7,520
  4.88
  14,105,111
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  29,450 29,490
  4.91
  79,780,550
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,470 3,500
  1.45
  24,647,257
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,500 5,580
  0
  348,904,820
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  74,510 75,080
  4.99
  594,567
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,940 3,970
  1.79
  1,244,438,595
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,410 18,410
  0.05
  7,336,610
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  21,540 21,760
  4.97
  27,361,735
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  23,650 24,720
  4.97
  181,486
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  24,130 24,270
  4.97
  3,047,661
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  140,510 136,000
  0
  495,231
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  71,170 71,690
  4.99
  2,085,419
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  41,570 41,690
  2.38
  1,078,379
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  23,050 23,470
  4.96
  1,499,916
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  20,700 20,820
  4.99
  2,660,190
 • فلزات اساسی
  فجر
  64,600 64,750
  0.05
  1,361,197
 • فلزات اساسی
  فخاس
  32,350 32,880
  1.7
  1,182,697
 • فلزات اساسی
  فخوز
  39,120 38,930
  0.21
  13,104,309
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  25,290 25,290
  4.98
  2,198,557
 • فلزات اساسی
  فولاد
  14,310 14,390
  0.49
  177,923,452
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,370 24,440
  4.98
  4,962,582
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  14,170 14,310
  0.92
  7,951,645
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,390 14,620
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,180 4,210
  4.99
  62,712,601
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  20,730 20,970
  4.95
  22,575,338
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,620 4,620
  5
  347,216,040
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  27,590 28,400
  3.46
  2,397,588
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  15,010 14,940
  1.77
  76,395,306
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  37,060 36,900
  -0.99
  4,885,280
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  15,510 15,390
  0.26
  4,270,906
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  5,200 5,150
  0.78
  68,236,014
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  180,150 175,000
  -3.33
  235,161
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  26,950 27,430
  4.98
  2,013,942
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,270 4,340
  4.83
  57,212,168
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  33,000 33,260
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  18,610 18,900
  5
  1,880,924
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  25,180 25,320
  4.98
  11,627,293
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,490 10,530
  4.99
  4,864,641
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  15,100 15,190
  2.5
  48,325,909
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  19,980 20,050
  4.97
  26,384,085
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  8,060 8,100
  4.92
  11,819,211
 • مخابرات
  اخابر
  16,500 16,720
  3.34
  42,819,220
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  45,200 47,190
  4.98
  122,177
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  38,210 38,980
  4.98
  785,061
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  6,650 6,670
  4.87
  38,155,633
 • فلزات اساسی
  فملی
  27,720 27,650
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  10,590 10,740
  4.99
  4,500,672
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,170 16,360
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  31,060 30,630
  -2.27
  12,365,833
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  63,550 63,600
  2.38
  1,898,135
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  16,120 16,630
  4.99
  2,238,991
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  54,180 56,050
  4.98
  277,631
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  61,280 60,900
  0.83
  4,083,607
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  7,640 7,780
  4.99
  41,924,581
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  5,740 5,820
  4.86
  170,796,331
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  63,690 63,050
  -1
  698,114
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  39,060 39,800
  4.46
  5,142,002
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  32,290 32,810
  3.96
  4,080,674
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,170 24,340
  0.79
  8,110,785
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  20,500 20,590
  5
  4,084,158
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  299,260 298,770
  1.56
  672,634
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  47,370 47,880
  4.34
  2,133,881
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  18,380 18,320
  -2.03
  228,740,719
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  32,540 32,950
  2.65
  23,055,409
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  58,490 58,850
  0.32
  1,198,153
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,200 40,500
  4.98
  4,236,040
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  9,800 9,870
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  36,260 36,430
  4.99
  4,799,194
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,810 4,810
  4.57
  149,660,460
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  25,760 26,160
  4.98
  34,604,068
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  73,860 74,980
  2.99
  4,601,290
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  27,660 27,960
  4.99
  1,940,319
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  16,780 16,890
  4.97
  25,283,278
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  20,370 20,430
  4.98
  12,569,318
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  29,470 29,860
  4.99
  4,500,965
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  12,820 12,980
  4.93
  3,570,061
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,570 18,730
  4.99
  13,005,797
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  35,450 36,040
  4.98
  1,075,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  19,850 20,220
  4.98
  1,593,447
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  55,820 55,870
  5
  5,445,478
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  23,210 23,590
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  12,410 12,670
  2.1
  6,187,321
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  21,250 21,670
  4.99
  1,814,506
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,010 9,280
  4.98
  3,983,205
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  83,580 86,350
  4.97
  5,883,701
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  28,550 28,680
  4.98
  1,660,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,360 15,840
  4.97
  1,677,782
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  5,040 5,070
  4.97
  26,923,050
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  10,760 10,850
  4.93
  5,709,611
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  9,170 9,160
  -0.65
  32,467,308
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,650 4,690
  4.92
  59,241,380
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  14,740 15,060
  4.95
  11,764,033
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  32,190 31,780
  -1.61
  2,325,493
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,010 15,550
  5
  898,991
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  10,070 10,140
  4.97
  54,566,177
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,630 9,780
  4.94
  12,891,085
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,940 7,010
  4.94
  22,924,984
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  38,640 38,910
  4.99
  20,800,109
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  15,720 16,080
  4.96
  1,802,883
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  36,990 38,320
  4.99
  10,241,457
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  27,490 27,600
  4.98
  2,765,277
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  20,450 20,150
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  27,720 27,950
  2.27
  10,258,416
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  13,020 13,100
  0.46
  5,229,798
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  68,040 68,090
  5
  2,150,797
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  55,010 55,980
  4.81
  1,007,303
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,230 11,510
  4.92
  2,161,505
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  15,440 15,440
  4.96
  5,361,184
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  29,590 29,450
  -4.29
  39,671,487
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  34,310 34,480
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  18,070 18,240
  4.95
  5,994,277
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  24,110 24,220
  4.98
  2,322,937
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  23,000 23,080
  4.96
  4,542,397
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  27,270 27,900
  3.6
  1,465,325
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,720 11,740
  0.26
  52,307,232
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  7,280 7,380
  4.98
  7,686,228
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  45,640 46,490
  1.93
  5,322,670
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  113,200 112,400
  0.25
  1,798,534
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  24,030 24,000
  0.59
  20,309,234
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  16,740 16,800
  0
  3,421,681
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  16,970 16,990
  -3.68
  13,843,985
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  11,090 11,150
  4.99
  14,342,209
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  7,180 7,260
  4.91
  33,962,482
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,880 12,900
  4.96
  16,656,328
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  60,710 61,090
  4.98
  3,550,638
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  25,220 25,260
  4.99
  2,419,295
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,600 5,620
  4.85
  17,240,059
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  19,120 19,280
  0.05
  5,516,801
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  11,140 11,100
  0.09
  2,236,805
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  58,250 59,360
  4.99
  3,308,832
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  56,540 56,540
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  33,870 34,690
  2.94
  864,407
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  36,180 36,220
  4.99
  21,219,028
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  31,180 31,180
  4.98
  4,370,034
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  42,640 42,990
  1.49
  1,828,162
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  17,480 18,210
  4.96
  431,786
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  43,900 44,910
  4.98
  4,172,169
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  30,210 30,600
  0.03
  4,353,253
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,340 32,960
  4.63
  1,452,747
 • فلزات اساسی
  فایرا
  26,390 26,470
  5
  5,365,355
 • فلزات اساسی
  فمراد
  129,260 126,270
  -5
  1,409,628
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  26,590 27,190
  4.98
  1,077,400
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  63,670 63,240
  -0.82
  662,267
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  37,480 38,860
  5
  341,073
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,040 36,850
  4.99
  10,967,257
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  6,500 6,570
  4.95
  47,628,848
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  44,450 44,750
  5
  2,929,175
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  34,070 34,210
  4.97
  4,578,131
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  90,510 93,150
  9.99
  3,026,777
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  15,090 15,490
  4.95
  1,837,068
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,570 4,660
  4.95
  641,301,892
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  18,710 18,740
  4.99
  30,550,628
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,590 3,600
  0
  563,461,016
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,210 4,250
  4.94
  39,457,978
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  53,090 52,930
  1.11
  1,109,655
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  9,740 9,620
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  90,090 89,920
  -0.82
  1,867,706
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  49,510 49,650
  4.99
  3,789,000
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  15,100 15,290
  4.94
  3,695,982
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  58,330 59,190
  4.98
  3,535,292
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  32,530 32,860
  4.98
  3,622,390
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  257,910 255,010
  -4.13
  209,466
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  272,820 279,510
  5
  93,453
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  24,640 24,690
  4.97
  3,000,705
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  29,510 30,310
  4.99
  992,073
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  56,660 58,120
  4.99
  576,021
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  217,080 206,690
  -5
  10,249
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  44,910 45,060
  4.99
  4,308,446
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  28,770 29,380
  4.97
  1,329,980
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  12,660 12,690
  4.96
  5,441,178
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  113,170 115,890
  3.79
  543,598
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,900 7,010
  2.94
  7,386,276
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  27,300 28,190
  4.87
  661,302
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  5,050 5,110
  4.93
  111,011,833
 • قند و شکر
  قصفها
  234,430 236,350
  10
  3,783,288
 • قند و شکر
  قزوین
  41,620 41,650
  4.99
  1,269,208
 • قند و شکر
  قهکمت
  53,460 54,320
  4.99
  692,823
 • قند و شکر
  قشهد
  30,840 31,550
  4.99
  889,671
 • قند و شکر
  قلرست
  28,760 29,370
  4.97
  999,979
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  313,160 309,300
  -4.88
  3,640,515
 • قند و شکر
  قمرو
  27,670 28,200
  4.99
  1,551,052
 • قند و شکر
  قنیشا
  70,360 69,780
  -2.1
  5,794,029
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  35,620 36,040
  0.5
  2,982,184
 • قند و شکر
  قپیرا
  87,840 91,450
  4.86
  156,061
 • قند و شکر
  قثابت
  89,610 90,460
  4.99
  5,417,260
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  59,570 59,100
  -4.94
  2,782,693
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  26,870 27,630
  4.98
  1,116,232
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  19,540 19,650
  4.97
  5,965,922
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  26,400 26,620
  4.97
  6,484,423
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,070 5,960
  -1.65
  12,546,707
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  4,110 4,180
  4.76
  1,988,364,501
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  50,310 50,020
  -1.94
  12,912,456
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  25,780 25,780
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  9,370 8,970
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  282,330 287,290
  5
  610,051
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  23,970 23,980
  1.14
  1,757,668
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  46,660 47,670
  5
  611,982
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  278,530 289,790
  1.16
  1,565,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  19,940 20,320
  1.7
  7,550,320
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,860 20,980
  4.95
  7,149,759
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  20,410 20,860
  4.98
  7,523,735
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,510 0
  7.51
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  156,380 158,190
  5
  1,824,247
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  4,080 4,180
  4.76
  39,877,629
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  35,270 34,900
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  32,490 32,660
  4.98
  48,882,213
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  27,630 27,500
  -1.15
  3,633,653
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  39,830 39,420
  -4.99
  3,942,126
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  65,860 68,140
  4.99
  1,384,745
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  8,320 8,560
  4.26
  3,103,543
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  79,270 81,500
  4.37
  280,271
 • فلزات اساسی
  فلوله
  24,630 24,660
  4.98
  6,750,451
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  15,220 15,300
  4.94
  6,630,685
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,670 9,780
  4.94
  7,070,001
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  46,250 46,350
  9.99
  5,596,232
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  8,220 8,350
  3.09
  43,062,054
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,690 7,800
  4.98
  13,836,388
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  7,580 7,830
  4.96
  30,030,122
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  105,880 106,210
  4.99
  1,161,168
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  45,280 46,450
  1.6
  5,678,806
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  57,060 59,040
  5
  263,009
 • منسوجات
  نمرینو
  56,480 55,230
  -3.07
  214,338
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  52,760 53,810
  3.46
  509,926
 • فلزات اساسی
  فنورد
  174,410 180,000
  3.31
  924,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  72,480 73,100
  4.06
  5,655,662
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  19,320 19,560
  2.73
  2,946,752
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  8,010 7,970
  -4.89
  94,405,054
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,090 12,180
  5
  13,649,923
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  8,650 8,660
  4.97
  76,695,685
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  23,140 22,490
  -4.66
  3,995,198
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  105,010 105,000
  1.31
  810,873
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  142,670 142,040
  -5
  2,278,942
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  88,210 88,420
  5
  1,281,479
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  33,630 32,990
  -1.43
  6,555,970
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  7,910 8,080
  4.94
  106,527,606
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  8,680 8,780
  4.9
  11,868,224
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,870 8,870
  4.97
  7,212,552
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  19,180 19,170
  0.95
  1,878,273
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,250 4,310
  4.87
  30,716,241
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  64,240 64,680
  5
  5,049,233
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  17,890 18,580
  4.74
  885,036
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,320 11,600
  4.98
  2,223,259
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  49,300 49,600
  -3.16
  4,929,760
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  59,540 59,860
  5
  1,101,860
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  34,480 36,040
  4.98
  131,789
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  9,870 9,880
  4.99
  5,187,925
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  38,180 38,320
  0.34
  59,069
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  225,650 228,380
  5
  172,066
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,890 9,900
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  46,100 46,860
  5
  2,567,443
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  83,910 87,520
  4.99
  155,196
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  25,060 24,750
  -2.94
  8,586,569
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  44,760 45,860
  4.99
  567,169
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  21,040 21,790
  4.96
  6,499,947
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  6,830 6,940
  4.99
  6,847,372
 • قند و شکر
  قشکر
  46,710 46,710
  4.99
  1,771,081
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  46,160 46,300
  4.87
  1,381,736
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  132,100 0
  43.75
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  19,530 19,920
  4.95
  1,789,647
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,070 3,050
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,550 26,980
  0.33
  2,953,835
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  91,440 93,820
  4.97
  268,871
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  9,340 9,290
  0.54
  7,289,758
 • فلزات اساسی
  فسرب
  152,860 153,610
  5
  2,335,528
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  8,670 8,600
  -0.69
  10,290,832
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  327,650 328,000
  1.09
  330,986
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  32,420 33,150
  4.97
  5,012,314
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  89,940 89,050
  -4.99
  840,953
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  43,310 43,000
  -1.8
  427,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  36,020 35,500
  -2.37
  1,011,050
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  174,740 173,600
  0.35
  3,172,246
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  46,290 46,550
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  131,160 131,280
  5
  2,329,127
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  69,090 69,630
  4.99
  6,114,344
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,490 18,520
  4.99
  3,641,817
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  13,740 13,710
  0.44
  3,626,223
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  37,490 37,260
  -5
  5,906,072
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  13,160 13,270
  1.92
  17,905,514
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  27,610 27,640
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  15,400 15,800
  4.98
  39,097,928
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,390 4,460
  4.94
  20,397,337
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  29,510 29,260
  -3.08
  77,803,799
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  14,280 14,430
  3.66
  36,419,217
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  17,080 17,080
  0.89
  81,835,257
 • مخابرات
  همراه
  37,850 37,750
  0.08
  5,496,028
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  26,220 26,680
  5
  9,359,894
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  94,630 93,500
  -2.23
  1,148,219
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  48,220 48,820
  4.99
  3,229,647
 • فلزات اساسی
  کاوه
  22,080 22,180
  4.97
  21,080,924
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  8,980 8,990
  4.9
  8,730,756
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  24,350 24,590
  1.65
  2,309,598
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,810 10,910
  0.74
  3,733,646
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  9,440 9,630
  0.52
  33,080,715
 • محصولات شیمیایی
  جم
  48,750 49,000
  4.99
  11,264,811
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  31,430 31,550
  1.74
  2,738,746
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  23,040 23,120
  5
  2,491,822
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  13,630 13,620
  -1.52
  101,897,859
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  19,560 19,900
  4.96
  5,388,604
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  14,400 14,350
  -2.78
  167,845,522
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  18,710 18,840
  4.96
  33,152,854
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  13,240 13,260
  4.99
  22,876,006
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  49,170 49,410
  4.99
  1,896,711
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  58,410 59,000
  1.92
  378,490
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  6,800 6,840
  4.91
  78,804,304
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  17,790 18,050
  4.15
  2,903,213
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  76,280 76,980
  1.52
  705,403
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  166,990 168,000
  0.71
  1,545,570
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  180,630 180,890
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,320 7,400
  4.37
  38,931,426
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  83,010 83,680
  1.09
  1,577,875
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  15,080 15,190
  -2.88
  5,185,674
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  78,350 80,060
  5
  1,255,599
 • فلزات اساسی
  فسازان
  32,600 33,130
  4.97
  3,037,236
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  91,030 91,730
  4.99
  3,277,149
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  11,760 11,850
  4.96
  20,424,444
 • فلزات اساسی
  کویر
  19,030 19,230
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  60,990 61,770
  4.84
  3,554,194
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  24,800 24,970
  4.96
  3,385,181
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  9,530 9,700
  3.3
  26,802,634
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  57,040 57,870
  4.99
  4,347,628
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  303,310 303,310
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  303,310 303,310
  -3.59
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  316,360 318,470
  5
  1,059,811
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  17,930 18,030
  3.09
  48,418,474
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  20,600 20,640
  4.98
  12,693,871
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,200 7,290
  3.7
  42,771,357
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,860 2,900
  3.2
  125,721,770
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,650 12,600
  1.04
  18,495,257
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  890 880
  -1.12
  8,308,815
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,220
  -4.69
  71,600
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  990 1,030
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,180
  -4.84
  90,977
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,200
  -4.76
  52,478
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,230 2,120
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 980
  -4.85
  3,186,457
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,310
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 930
  -4.12
  2,328,022
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,350
  -4.93
  47,365
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  890 890
  0
  4,663,976
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  -1.94
  10,533,833
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  890 890
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  990 1,030
  4.04
  8,707,804
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,200
  -4.76
  51,202
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,080
  -4.42
  19,954
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,240 1,180
  -4.84
  129,548
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  900 870
  -3.33
  5,609,396
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  940 940
  0
  28,900,221
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  980 940
  -4.08
  225,294
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  -5
  48,188
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  900 890
  -1.11
  2,610,827
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,220
  -4.69
  50,927
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,006,512 1,020,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  999,000 999,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  976,000 976,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  900,660 900,660
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  956,000 956,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  -2.97
  7
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  982,521 980,100
  0.01
  4,438
 • مخابرات
  صخابر102
  937,000 937,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  945,461 945,461
  1.01
  7,500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  868,025 868,025
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  967,000 967,000
  -0.82
  5,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  61,108 61,108
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  953,538 962,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,179 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  973,000 973,000
  2.15
  150
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  980,100 980,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  859,951 859,951
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  926,000 926,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  931,500 931,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,030,000 1,030,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  967,200 967,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف048
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف408
  902,600 902,600
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد212
  900,050 900,050
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  2,270 2,270
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل تبعی9912
  1,100 1,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  62,094 62,478
  5
  3,806,370
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  29,090 29,472
  5
  21,224,046
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  25,091 25,358
  5
  4,494,608
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  69,350 70,660
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  14,998 15,238
  5
  9,302,776
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,319 6,256
  -0.21
  51,464,127
 • فلزات اساسی
  فولای
  38,029 38,323
  5
  5,096,622
 • هتل و رستوران
  سمگا
  23,682 23,682
  5
  9,347,568
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  24,472 24,400
  -2.19
  4,896,941
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  54,320 54,510
  5
  42,343,531
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  11,511 11,500
  0.82
  6,209,612
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  190,418 192,160
  4.16
  1,016,033
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  49,085 50,055
  5
  1,557,862
 • فلزات اساسی
  میدکو
  26,707 26,770
  0.26
  11,032,077
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  5,132 5,224
  4.98
  7,276,313
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,749 5,834
  4.98
  274,854,739
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  6,151 6,150
  1.47
  23,882,544
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  143,430 144,859
  5
  713,997
 • قند و شکر
  قشیر
  34,365 34,800
  -1.71
  32,217,404
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  87,853 87,847
  0
  6,402,373
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  81,621 81,620
  1.47
  659,802
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  86,178 86,822
  5
  9,814,885
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  107,920 108,700
  5
  1,445,707
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  23,569 23,672
  5
  2,894,088
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  32,083 33,191
  5
  472,395
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  41,408 42,059
  5
  2,555,492
 • فلزات اساسی
  زنگان
  115,404 115,586
  5
  1,502,773
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  99,501 100,185
  5
  697,983
 • فلزات اساسی
  فزرین
  27,662 27,733
  5
  1,791,337
 • قند و شکر
  قچار
  58,234 58,234
  5
  1,713,529
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  113,970 114,740
  -2.63
  1,856,147
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  12,257 12,317
  5
  14,900,557
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,526 21,526
  5
  5,220,024
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  36,847 36,894
  5
  1,744,725
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  44,820 45,255
  5
  1,077,949
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  33,092 33,678
  5
  3,791,250
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  84,085 80,400
  -3.35
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  45,045 46,082
  5
  603,159
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  65,466 65,647
  5
  10,264,373
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,009 13,237
  5
  7,790,822
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,491 13,700
  5
  21,905,719
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  26,677 26,010
  -3.7
  1,109,282
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  112,959 112,959
  5
  1,966,849
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  9,284 9,547
  4.99
  2,318,240
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  32,359 32,757
  5
  1,603,994
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,930 15,178
  4.99
  14,338,942
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  11,503 11,510
  0.28
  10,485,671
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  11,154 11,130
  -0.4
  14,058,703
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  27,801 28,710
  5
  1,072,170
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  10,450 10,451
  4.99
  37,985,722
 • خرده فر