تماس با ما

تماس با ما

کارگزاری دانا در راستای بهبود ارائه خدمات و رسیدگی بهتر به شكايات مشتريان، اقدام به استفاده از راهنمای بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان در سازمانها طبق استاندارد بین المللیISO 10002:2004 نموده است .

لذا از شما مشتريان محترم تقاضا ميگردد شکایات و همچنين نظرات و انتقادات خود را از طريق ایمیل، تلفنی و یا حضوری به اطلاع ما برسانید. کارگزاری این اطمینان را به شما مشتریان گرامی میدهد که از طریق کد رهگیری، به شکایات و همچنين نظرات و انتقادات شما به صورت رایگان در اسرع وقت، ترتیب اثر دهد.

پیشاپیش از شکایات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما سپاسگزاریم.
نماینده مدیریت در کیفیت