اعضاء هایت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

آقای عباس پديدار
رئيس هيات مديره
آقای عباس پديدار
رئيس هيات مديره
آقای سیدمحمداحسان الماسی موسوی
عضو هيات مديره
آقای سیدمحمداحسان الماسی موسوی
عضو هيات مديره
آقای محمد حسن شمسی
مديرعامل و نایب رئیس هيات مديره
آقای محمد حسن شمسی
مديرعامل و نایب رئیس هيات مديره