شماره حساب ها

شماره حساب های شرکت کارگزاری دانا

نام بانک شعبه شماره حساب شماره شبا
بانک ملی بورس 0104778702003 IR 86-0170-0000-0010-4778-7020-03
بانک ملت بورس 21427865/76 IR 74-0120-0000-0000-2142-7865-76
بانک پاسارگاد قلهک 210110102830841 IR 40-0570-0210-1101-0283-0840-01
بانک صادرت قلهک 0107196186003 IR 87-0190-0000-0010-7196-1860-03
بانک کارآفرین قلهک 0100524140607 IR 18-0530-0000-0010-0524-1406-07
بانک تجارت قلهک 0169856494 IR 65-0180-0000-0000-0169-8564-94
بانک سامان سی تیر 8494012246471 IR 89-0560-0849-0400-1224-6470-01
بانک پارسیان قلهک 125621222294 IR 77-0540-1256-0210-0022-2290-04